Прашкасти облоги

Електростатската пластификација на металите е облик на површинска заштита,која има големи предности во однос на другите видиви на заштита на металите и неметалите.За разлика од другите заштити, пластификацијата е пред се економски исплатлива,не ја загадува околината и едноставно се постигнуваат поголеми барања,ефекти и нијанси.

Кај нас најмногу се застапени два вида на пластификација,и тоа со полиестерски и епокси полиестерски прашкасти бои.Полиестерските се отпорни на УВ зрачење и на останати атмосферски влијанија,па според тоа се користа претжно за заштита на елементи во екстериреот (примена кај алуминската столарија).Епокси полиестерските бои не се постојани на УВ зрачење(после извесен временски период го губат сјајот,доаѓа до промена на нијансата) со што повеќе се користат за заштита на предмети  од ентериерот. Освен полиестерски и епоксиполиестерски прашкасти бои,можеме да користиме и епокси прашкасти бои кој за разлика од претходните имаат карактеристики: не се ув отпрни,но имаат исклучиво предности во однос на постојаност при нивно хемиско влијание.