Одржливост на животната средина

Значењето на животната средина

Компанијата Inver се залага за заштита на животната средина, од тоа да го сведе на минимум влијанието на сите објекти на животната средина,до развој на иновативни решенија за нашите клиенти.Денес постојат многу начини да се води сметка за заштита на животната средина како при избор на материјали кој ќе се користат за работа.Политика на компанијата Inver е да нејзините објекти работат на начин кој ги заштитува нејзините вработени, друштвото и животната средина.

 

 За што се залагаме

-Намалување на вкупните емисии на штетни материи во воздухот,водата и земјата

-Елиминирање и намалување на отпадни материјали во производството така што изворите се редуцираат,користат поново,рециклираат подобруваат вклучувајќи други програми за спречување на загаденоста

-Оптимизација на употреба на материјали и постапки кои не се штетни по животната средина (без употреба на токсични пигменти и испарливи органски единици – VOC)

-Работа со нашите клиенти на безбедна употреба, транспорт и складирање на Inver производите.